Výsledky 4. ročníka literárnej súťaže

MÚDRA PRÍRODA 2016


Do 4. ročníka súťaže Múdra príroda mladí autori zaslali 226 prác, z toho 9 prác prišlo už po uzávierke. Pred porotu sa teda dostalo 217 prác v kategóriách Poézia – 101 prác, Opis – 25 prác, Rozprávanie – 91 prác.

Porota v zložení: Vladimíra Fabriciusová (predsedníčka), Lucia Miňová, Anna Gudzová a Miroslav Saniga hodnotila práce priebežne, bodovacím systémom. Hodnotila sa forma, umelecký dojem a téma.                                                                                                                                            

Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže sa konalo 9. mája 2016 v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho členky poroty Lucia Miňová a Anna Gudzová a vedúca odboru OKO SAŽP Alica Kučerová.

Na základe sčítania bodových hodnotení všetkých členov poroty a v zmysle propozícií súťaže porota rozhodla o udelení týchto cien:
 

Hlavná cena v kategórii POÉZIA


ANNA MÁRIA BERNÁTHOVÁ
za báseň Moja čarovná záhrada
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica
 

Hlavná cena v kategórii ROZPRÁVANIE


DANIELA MAČÁKOVÁ

za prózu Keby vedel starý strom rozprávať
Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
 

Hlavná cena v kategórii OPIS


DAVID ŠVEC
za prózu Tajomstvá môjho obľúbeného parku

Základná škola, Ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava
 

CENA POROTY


Ďalej sa porota rozhodla udeliť mimoriadne CENY POROTY týmto deviatim autorom:

Kategória POÉZIA
ZUZANA BADÍKOVÁ
ZŠ Martinská 20, 010 08 Žilina

JAKUB ČAVOJ
ZŠ Kukučínova, Novosady 925/17, 962 12 Detva

DENIS SLAŠŤAN
ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica

Kategória OPIS
EMA DRÁBEKOVÁ
ZŠ Na Hôrke 30, Nitra                                                                                           

MIRIAM JACKANINOVÁ
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník

ALEXANDRA TEREŇOVÁ
Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora

Kategória ROZPRÁVANIE
SÁRA ČOPOVÁ
ZŠ, Krosnianska 2, Košice

MIRIAM VERONIKA MINKOVÁ
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Banská Bystrica

LUKÁŠ TÁTOŠ
ZŠ s MŠ, Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica

vyhlasujú

4. ročník literárnej súťaže pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike

MÚDRA PRÍRODA 2016

 

Súťaž je sprievodnou aktivitou medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí

Ekotopfilm – Envirofilm 2016

 

Patronát nad súťažou prevzala spisovateľka                Petra Nagyová Džerengová

Milí mladí priatelia,

som poctená, že môžem byť súčasťou literárnej súťaže, ktorej témou je príroda a ktorej účastníkmi sú mladí ľudia. Myslím, že nie je nič inšpiratívnejšie ako práve príroda. Pravdaže, len pre tých, ktorí ju vnímajú všetkými zmyslami.

V dnešnej dobe, bohužiaľ, priamy kontakt s prírodou slabne. Krásne miesta, zelené zákutia, lesy, parky, kvety, zvieratá či záhrady si skôr vyhľadáme na Google, akoby sme sa vybrali vonku a vnímali prírodu na vlastné oči, uši, nadýchli sa, privoňali, dotkli... A to je škoda.

Aj preto súťaže ako Múdra príroda majú význam. Pomáhajú nájsť alebo udržať si vzťah k prírode, zblížiť sa s ňou. Veď bez nej by nebolo života na Zemi.

Verím, že vo vašich literárnych prácach budú vaše vlastné pocity. Niekedy stačí pohľad z okna. Stačí sa dívať, počúvať, dotýkať, dýchať, voňať... a uvoľniť krídla fantázie.

 

 

Cieľ a poslanie súťaže

Rozvoj environmentálneho cítenia a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, podpora literárnej tvorivosti žiakov základných škôl prostredníctvom ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života

 

Téma súťaže: Zelená harmónia záhrad a parkov

 

Súťažné kategórie

Rozprávanie: Keby vedel starý strom rozprávať             Opis: Tajomstvá môjho obľúbeného parku                  Poézia: Moja čarovná záhrada

 

Kalendár súťaže

Vyhlásenie: 10. február 2016                         

Uzávierka: 20. apríl 2016                           

Hodnotenie: 21. - 30. apríl 2016                     

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 16. máj 2016