Múdra príroda

4. ročník literárnej súťaže pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike

Literárna súťaž je sprievodnou aktivitou 22. medzinárodného filmového festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm – Envirofilm 2016

Cieľ súťaže:

Rozvoj environmentálneho cítenia žiakov a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Miesta konania súťaže: Slovenská republika

Vyhlásenie súťaže:  10. február 2016

Uzávierka súťaže:  20. apríl 2016
Hodnotenie: 21. - 30. apríl 2016

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 16. máj 2016

 

Téma súťaže: Zelená harmónia záhrad a parkov

Každý z nás, či už býva v meste alebo na dedine, má v prírode svoje miesto, ktoré rád navštevuje, pretože v ňom nachádza vnútorný pokoj. Naberá v ňom nové inšpirácie, alebo jednoducho využíva zelený priestor pre hru a aktivity, ktoré ho tešia. Park za domom s košatými stromami, lavičkami a zeleným trávnikom je miestom na oddych aj premýšľanie. Niekto má rád svoju záhradu plnú dozrievajúceho ovocia a záhonov so zeleninou. Tam, niekde v kúte pod stromom, stojí malý altánok či hojdačka... Každé z týchto miest sa počas ročných období mení. V každom mesiaci odhaľuje svoje zaujímavosti, ktoré nás lákajú a tešia.

Niektoré dreviny tvoriace dominanty týchto zelených priestorov, vysadili ešte naši starí rodičia alebo prarodičia. Roky stoja na svojom mieste a poskytujú tieň, úkryt pre rôzne druhy živočíchov alebo dávajú sladké plody. My s radosťou prijímame ich dary a tešíme sa z toho, že jednoducho sú.

Skúste sa zamyslieť nad svojím obľúbeným zeleným miestom či starým stromom. Privrite oči a ponorte sa do vizualizácie priestoru, v ktorom sa odohrávajú neuveriteľné príbehy živočíchov a rastlín žijúcich v spoločnej harmónii a rovnováhe prírody.

Súťažné kategórie:

Rozprávanie: Keby vedel starý strom rozprávať

Opis: Tajomstvá môjho obľúbeného parku

Poézia: Moja čarovná záhrada

 

Poslanie súťaže:

Podporiť literárnu tvorivosť u žiakov základných škôl formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života.

 

Podmienky súťaže:

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, s uvedením mena autora, ročníka, adresy školy, názvu literárnej práce, v prípade prózy aj témy a žánru. Súťažné práce musia vyjadrovať súčasnú tému a rešpektovať určený žáner. Organizátor má právo zaslanú literárnu prácu nezaradiť do hodnotenia, ak nespĺňa podmienky vyhlásenej súťaže. Zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na jej publikovanie.

 

Technické a organizačné podmienky:

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl na Slovensku. Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve strany formátu A4, napísané v programe Microsoft Office Word – písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, maximálne 3 600 znakov. Každá škola môže poslať do súťaže len jednu vybranú prácu (poéziu alebo prózu). Súťažné práce prihlasuje pedagóg prostredníctvom  online formulára na mudrapriroda2016.sazp.sk, kde uvedie kontaktné údaje pedagóga: meno a priezvisko, adresu školy, e-mail, telefón, ďalej súťažnú kategóriu, názov práce, meno autora/autorky, jeho/jej vek. Súťažná práca sa prikladá ako príloha online formulára. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2016. Práce prihlásené  po tomto termíne nebudú akceptované!

 

Slávnostné udeľovanie cien:

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 16. mája 2016 v Banskej Bystrici. Víťazi jednotlivých kategórií budú odmenení zaujímavými vecnými cenami. Oznámenie o víťazstve bude zaslané poštou na adresu školy. Ocenený žiak/žiačka bude spolu s pedagógom (rodičom) pozvaný/á na slávnostné udeľovanie cien, kde svoju prácu prednesie pred hosťami a prevezme ocenenie.

V prípade, ak sa víťaz súťaže nemôže zúčastniť slávnostného odovzdávania cien, jeho pedagóg (rodič) to oznámi organizátorom najneskôr 3 dni vopred. V takom prípade cenu prevezme jeho zákonný zástupca, prípadne môže splnomocniť inú osobu prevzatím ocenenia. (Cestovné na slávnostné podujatie si každý víťaz spolu so sprevádzajúcou osobou zabezpečuje vo vlastnej réžii).

 

Záverečné ustanovenia:

Rozhodnutie hodnotiacej komisie po odsúhlasení organizátorom je neodvolateľné.. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, avšak nie počas konania súťaže. Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude zverejnená na portáli mudrapriroda2016.sazp.sk.

Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach:

mudrapriroda2016.sazp.sk

www.chkopolana.eu

www.sazp.sk